பார்வையற்ற முதல் பட்டதாரி பெண் ஹெலன் கெல்லர்

← Go to பார்வையற்ற முதல் பட்டதாரி பெண் ஹெலன் கெல்லர்